Laboratorio - analyysipalvelut

VESINÄYTTEET

Pystymme tarjoamaan erittäin laajan analyysivalikoiman avulla kokonaisvaltaisia ratkaisuja vaativimpiinkin vesianalyysitarpeisiin (talous-, kaivo-, uima-, uima-allas-, luonnonvedet ja jätevedet jne.).

 • Kaikki yleiset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet
 • Mikrobiologiset määritykset
 • Alkuaineanalyysipaketit ICP-MS/ICP-OES (määritettävissä yli 30 alkuainetta)
 • TOC/DOC
 • Ravinteet
 • Anionit
 • Orgaaniset haitta-aineet (GC-MS) mm. PAH, PCB, VOC, THC (C5-C40), trihalometaanit, fenolit ja kloorifenolit

laboratorio


KIINTEÄT YMPÄRISTÖNÄYTTEET

Tyypillisiä laboratoriossamme analysoitavia kiinteitä ympäristönäytteitä ovat maa- (esim. pilaantuneisuus VNa 214/2007), sedimentti-, liete- ja kompostinäytteet, joista tutkitaan erilaisia fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia, alkuainepitoisuuksia (pääkomponentit, ravinteet, haitta-aineet) sekä orgaanisia haitta-aineita. Alkuainemäärityksiä tehdään lisäksi erilaisista biologisista näytematriiseista (bioindikaatiotutkimukset), kuten esimerkiksi kala-, neulas-, jäkälä, sammal-, sieni- ja muurahaisnäytteistä. Palveluihimme kuuluvat mm.

 • Kaikki yleiset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet
 • Maaperän ja sedimenttien happamoitumistutkimukset (hapan sulfaattimaa-analyysi)
 • Alkuaineanalyysipaketit CVAAS/ICP-OES (määritettävissä 27 alkuainetta)
 • Alkuaineanalyysipaketit biologisille näytematriiseille ICP-MS/ICP-OES
 • Kokonaistyppi (Kjeldahl)
 • C, H, N (LECO)
 • Orgaaniset haitta-aineet (GC-MS) mm. PAH, PCB, VOC, THC (C5-C40), trihalometaanit, fenolit ja kloorifenolit

laboratorio


KIINTEÄT POLTTOAINEET

Analysoimme kattavasti turve-, kivihiili-, bio- ja kierrätyspolttoaineiden polttoaineominaisuuksia ja alkuainekoostumusta. Polttoaineanalytiikan keskeiset menetelmät on akkreditoitu (T131) päästökauppalain edellyttämällä tavalla (Päästökauppalaki 311/2011, TEMa 28/2013). Palvelutarjontaamme kuuluvat mm.

 • Polttoaineen kalorimetrinen ja tehollinen lämpöarvo
 • Hiili (C), vety (H) ja typpi (N)
 • Rikki (S)
 • Päästökerroin (ei kierrätyspolttoaineet)
 • Haihtuvat aineet
 • Kosteus- ja tuhkapitoisuus
 • Tuhkan sulamiskäyttäytyminen
 • Alkuainepitoisuudet CVAAS, ICP-OES ja ICP-MS menetelmillä
 • Halogeenit: kloori (Cl) ja fluori (F)

laboratorio


HYÖTYKÄYTTÖ JA KAATOPAIKKAKELPOISUUS

Analyysivalikoimamme kattaa kaikki jätemateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden kaatopaikkakelpoisuus- (VNa 331/2013, VNa 202/2006) ja hyötykäyttötutkimuksissa tarvittavat liukoisuus- ja kokonaispitoisuustestit. Hyötykäyttötutkimuksilla voidaan selvittää mm. tuhkan soveltuvuus metsä- tai peltolannoitteeksi (Lannoitevalmistelaki 539/2006, MMMa 12/2007 ja 13/2007) sekä tuhkan, betoni- ja tiilimurskeen maarakennuskelpoisuudet (VNa 403/2009, VNa 591/2006).

 • Ravistelutestit (SFS-EN 12457-2 ja 3)
 • Läpivirtaustesti (CEN/TS 14405)
 • Orgaaniset haitta-aineet: PAH, PCB, THC (C10-C40), BTEX
 • Hapon neutralointikapasiteetti, ANC
 • Hehkutushäviö
 • TOC
 • Kokonaisneutraloivakyky
 • Pää – ja hivenravinteet
 • Haitalliset metallit

laboratorio


MAATILATALOUDEN ANALYYSIT

Viljavuustutkimukset

Kasveille käyttökelpoisessa muodossa olevien pää- ja hivenravinteiden määritykset maasta (pellot, urheilukentät, viherrakentamisen kasvualustat, kotipuutarhat jne.) sekä analyysituloksiin perustuvat lannoitus- ja kalkitussuositukset.

Viljavuustutkimus sisältää yleisimmin perustutkimuksen. Perustutkimukseen kuuluvat maalaji ja multavuus, happamuus (pH), johtoluku (JI), fosfori (P), kalsium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K) ja rikki (S). Perustutkimusta voidaan täydentää lisämäärityksillä tarpeen mukaan. Tärkeimpiälisämäärityksiä ovat kupari (Cu), sinkki (Zn), mangaani (Mn), boori (B), nitraattityppi (N), natrium (Na) ja seleeni (Se).

Lanta-analyysit

Karjanlanta on erittäin arvokasta lannoitetta, minkä vuoksi sen säännölliseen analysointiin kannattaa panostaa. Valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 mukaan kotieläintiloilla on oltava voimassa oleva lanta-analyysi. Lanta-analyysi on voimassa viisi vuotta näytteenotosta ja siinä on määritettävä liukoinen typpi, kokonaistyppi sekä kokonaisfosfori. Lanta1-analyysipaketti sisältää em. analyysit sekä lisäksi kaliumin. Myös muiden pääravinteiden (Ca ja Mg) ja hivenravinteiden (Cu, Mn, Zn, Na ja B) tutkiminen antaa arvokasta lisätietoa lannoituksen suunnitteluun (Lanta 2).

Neulasanalyysit

Pää- ja hivenravinteiden määritykset neulasnäytteistä sekä analyysituloksiin ja metsän taustatietoihin perustuvat lannoitusohjeet.

Metsän ravinnetilan ja lannoitustarpeen selvittämisessä neulasanalyysi on maa-analyysia tarkempi, kun näytteet kerätään kasvukauden ulkopuolella joulukuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana. Normaali neulasanalyysi sisältää kalium-, kalsium-, magnesium-, fosfori-, typpi-, boori-, mangaani-, sinkki- ja kuparianalyysit.

Lisätietoa maatilatalouden analyysipalveluista www.suomenymparistopalvelu.fi

laboratorio


NEULASANALYYSIT

Neulasnäytteet kerätään joulukuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana. Lepovaiheessa otettu neulasnäyte kuvaa parhaiten puun todellista ravinnetilaa. Laboratorioon lähetetään noin 200 g neulasia. Lehtipuista näytteet otetaan elokuussa, ennen kuin lehdet kellastuvat. Elokuussa kasvu on jo loppunut, mutta ravinteiden siirtyminen lehdistä oksiin ei ole vielä alkanut.

Analyysivalikoimassamme on kaksi kasvianalyysipakettia, jotka soveltuvat metsien ravinnetilan ja lannoitustarpeen selvittämiseen:

NEULASANALYYSI: kalium, kalsium, magnesium, fosfori, typpi, boori, mangaani, sinkki, kupari

Lataa neulasanalyysien tutkimuslomake

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Helena Pesola
Agrologi
044 588 5262

laboratorio

YHTEYSTIEDOT

Ilkka Välimäki
toimialapäällikkö
044 256 3322

Tarja Olli
laatupäällikkö
044 363 6614

Anne Tolppi
laboratorioesimies, Rovaniemi
040 646 2111

Sanna Välimäki
laboratorioesimies, Oulu
044 588 5263

Katariina Siltala
laboratorioesimies, Seinäjoki
040 707 4044


Laboratorio


Analyysipalvelut:
Vesinäytteet
Kiinteät ympäristönäytteet
Kiinteät polttoaineet
Hyötykäyttö ja kaatopaikkakelpoisuus
Maatilatalouden analyysit
Neulasanalyysit


Lomakkeet