Miljöundersökning

#

Ahma ympäristö Oy:s verksamhet inom miljöundersökningar erbjuder övergripande service inom miljökontroll som är frivillig eller bygger på förpliktelser i samband med miljötillstånd eller annat tillstånd. Kontrollen omfattar i allmänhet provtagning, analys av proverna och rapportering av resultaten eller bara någon del av dessa beroende på behovet.

Typiska platser som kontrolleras är bl.a. vattenverk, avloppsreningsverk, avstjälpningsplatser, torvproduktionsområden, gruvor samt energi- och andra industrianläggningar. Projekt i anslutning till byggande i vattendrag är också typiska kontrollobjekt för miljöundersökningar.

Kontrollen kan omfatta undersökningar av vatten, jord, luft och den biologiska miljön. De biologiska kontrollerna gäller i allmänhet vegetationen, fågelbeståndet, fiskbeståndet eller den övriga faunan (bl.a. bottenfauna).

Vår provtagnings- och laboratorieverksamhet är ackrediterad av en oavhängig bedömningsorganisation och rapporteringen görs av vår arbetsgrupp bestående av experter inom olika områden (bl.a. kemi, biologi, limnologi, hydrogeologi, biofysik, ingenjörsvetenskaper, agrologi, iktyologi).


KONTAKTUPPGIFTER

Kari Kaikkonen
branschchef
+358 40 526 2279

Tuomas Väyrynen
provtagningens fältchef
+358 44 700 8502


Referenser